گریه های نجمه خدمتی برای مدال طلای فروغی در المپیک/عکس