ببينيد/بازدید هوایی جهانگیری از مناطق دچار تنش آبی در خوزستان