عکس/ یکی از توله‌یوزهای پیداشده در پارک توران
عکس/ یکی از توله‌یوزهای پیداشده در پارک توران